Brand Name Company Name Abilify Bristol-Myers Squibb BuSpar Bristol-Myers Squibb Clozaril Novartis Depakote Abbott Eskalith GlaxoSmithKline Gabitril Cephalon Geodon Pfizer Klonopin Roche Lamictal GlaxoSmithKline Lithane Pfizer Lithium Able Laboratories Lithobid Solvay Neurontin Pfizer Prozac Eli Lilly Risperdal Janssen Seroquel AstraZeneca Tegretol Novartis Topamax Ortho-McNeil Trileptal Novartis Wellbutrin GlaxoSmithKline Zoloft Pfizer Zyprexa Eli Lilly